Toyo Ink Euro­pe Web­si­te Disclaimer

Inleiding. Deze disclaimer regelt uw gebruik van de Toyo Ink Europe website. Door de Toyo Ink Europe website te gebruiken, aanvaardt u deze disclaimer volledig. Indien u het niet eens bent met enig onderdeel van deze disclaimer, dient u de Toyo Ink Europe website niet te gebruiken.

Geen garanties. De informatie op de Toyo Ink Europe website wordt verstrekt zonder verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet. Toyo Ink Europe geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsbeperkingen. Toyo Ink Europe is niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot de inhoud van, het gebruik van of anderszins in verband met deze website voor indirecte, bijzondere of gevolgschade; of voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Uitzonderingen. Niets in deze website disclaimer zal een garantie uitsluiten of beperken die wordt geïmpliceerd door de wet die het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken.

Gebruiksrecht van de website. Tenzij anders vermeld, bezit Toyo Ink Europe de intellectuele eigendomsrechten van de website en het materiaal op de website. U mag pagina's van de website bekijken, downloaden voor caching-doeleinden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de hieronder en elders in deze disclaimer uiteengezette beperkingen.

Variatie. Toyo Ink Europe kan deze disclaimer van tijd tot tijd herzien. De herziene disclaimer zal van toepassing zijn op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene disclaimer op onze website.

Volledige overeenkomst. Deze disclaimer vormt samen met ons privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en Toyo Ink Europe met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Wet en jurisdictie. Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht, en alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Europa.