Ver­koops­voor­waar­den

Onze algemene verkoopvoorwaarden

 1. Definities
  1.1. "TOYO INK": De naamloze vennootschap "TOYO INK EUROPE", met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Tunnelweg 3 (België), btw BE-0439.245.296, RPR/RPM Antwerpen, divisie Antwerpen;
  1.2. "Klant": elke rechtspersoon die een bestelling plaatst bij TOYO INK, evenals iedereen die een bestelling plaatst in naam of voor rekening van die rechtspersoon;
  1.3. "Producten": alle producten die deel uitmaken van het productenpakket van TOYO INK;
  1.4. "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

 2. Toepassingsgebied van de Voorwaarden
  2.1. Alle commerciële relaties tussen TOYO INK en de Klant worden beheerst door (in afnemende hiërarchische volgorde): (i) de geschreven en ondertekende overeenkomst tussen TOYO INK en de Klant; (ii) indien verstrekt door TOYO INK, de elektronische orderbevestiging van TOYO INK; (iii) de bestelling geplaatst door de Klant; (iv) deze Voorwaarden en (v) de Belgische wetgeving.
  2.2. Door een bestelling te plaatsen of een overeenkomst aan te gaan, erkent de klant deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij ze. De Voorwaarden hebben altijd voorrang op die van de Klant, zelfs als ze bepalen dat deze de enige geldige voorwaarden zijn.
  2.3. Het (herhaaldelijk) niet afdwingen van enig recht door TOYO INK kan slechts worden beschouwd als tolerantie met betrekking tot een specifieke voorwaarde, en doet geen afstand van het recht van TOYO INK om dit op een later tijdstip in te roepen.
  2.4. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden of enig deel daarvan, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dat geval zullen TOYO INK en de Klant onderhandelen om de ongeldige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling in overeenstemming met de strekking van deze Voorwaarden. Indien TOYO INKT en de Klant geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepaling afzwakken tot wat (wettelijk) is toegestaan.

 3. Productbereik en prijsopgave
  3.1. Catalogi, brochures, publiciteitsberichten en verklaringen op de website (https://artience-toyoinkeurope.eu) zijn volledig vrijblijvend en kunnen door de klant alleen worden beschouwd als een uitnodiging om een bestelling te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Beschrijving, eigenschappen en functionaliteiten van de producten zijn louter indicatief en niet bindend voor TOYO INK.
  3.2. Een prijsopgave is alleen geldig:
  1. Voor een specifieke bestelling en is niet automatisch van toepassing op volgende (vergelijkbare) bestellingen;
  2. Voor de duur zoals bepaald
  3. Op voorwaarde dat de Klant TOYO INK alle informatie heeft verstrekt die nodig of nuttig is voor de uitvoering van de bestellin
 4. Bestelling
  4.1. Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant op zijn minst TOYO INK de volgende informatie verstrekken:
  1. Productnummer
  2. Hoeveelheid per productnummer
  3. Leveringsadres
  4. Contactgegevens van de Klant
  5. Alle informatie die nodig is voor het mengen (indien van toepassing);
  6. Alle relevante andere informatie die TOYO INK nodig heeft om de bestelling uit te voeren
 5. Afsluiting van de overeenkomst
  5.1. Een overeenkomst wordt pas van kracht na ontvangst van een elektronische orderbevestiging door een persoon die gemachtigd is om TOYO INK te binden, of op het moment dat TOYO INK begint met de uitvoering van de bestelling (welk moment het eerst komt).
  5.2. Een aankoop die de Klant telefonisch heeft afgesloten, wordt alleen van kracht als aan het einde van de telefonische bestelling TOYO INK een duidelijk overzicht geeft van de gevraagde bestelling, zodat de Klant de mogelijkheid heeft om te bevestigen of
  de bestelling aan te passen/aan te vullen. Na het afsluiten van de aankoop stuurt TOYO INK een bevestiging per e-mail naar de klant met betrekking tot zijn bestelling.
  5.3. TOYO INK behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullende informatie over de klant, zijn activiteiten of kredietwaardigheid op te vragen en, indien dergelijke informatie niet wordt verstrekt, de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten.
 6. Annulering
  6.1. De Klant kan de bestelling (geheel of gedeeltelijk) alleen rechtsgeldig annuleren als hij TOYO INK daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte stelt.
  6.2. Na een dergelijke annulering door de Klant heeft TOYO INK het recht om de volgende compensatie te eisen:
  (i) Annulering voorafgaand aan de start van de productie van de Producten: 10% van de prijs
  (excl. btw) met een minimum van € 250);
  (ii) Annulering na aanvang van de productie van de Producten: alle kosten die TOYO INK reeds heeft gemaakt als gevolg van de uitvoering van de bestelling (met een minimum van € 250).
  6.3. TOYO INK heeft het recht om de bestelling te annuleren als:
  (i) Het gebaseerd is op onjuiste informatie van de Klant, of als TOYO INK vermoedt dat de Klant de Producten gebruikt om redenen die objectief gezien niet als redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd;
  (ii) Voor of tijdens de uitvoering van de bestelling TOYO INK niet langer in staat is om de bestelling uit te voeren om objectieve redenen (zoals, maar niet beperkt tot, een gebrek aan grondstoffen). In dat geval zal TOYO INK de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, maar in elk geval binnen een redelijke termijn na de bestelling.
  Reeds betaalde bedragen worden terugbetaald binnen 14 kalenderdagen na annulering overeenkomstig 6.3 (ii).

 7. Prijs
  7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw en eventuele kosten voor verpakking, levering, verzekering en administratie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7.2. Voor zover de prijzen gebaseerd zijn op het niveau van de personeelskosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale zekerheidsbijdragen en overheidsbelastingen, transportkosten en verzekeringspremies, kosten van (grond-)stoffen, wisselkoersen en/of andere kosten die van toepassing zijn op dat moment, en in geval van verhoging van een of meer van deze prijsfactoren, heeft TOYO INK het recht om zijn prijzen dienovereenkomstig en in overeenstemming met de wettelijk toegestane normen te verhogen.

 8. Vooruitbetaling
  8.1. TOYO INK behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Klant te verzoeken om (i) een vooruitbetaling van de totale prijs, (ii) volledige betaling of (iii) betaling in termijnen alvorens te beginnen met de uitvoering van de bestelling.
  8.2. Laattijdige betaling van het voorschot of de volledige prijs, indien zo overeengekomen, leidt in elk geval tot opschorting van de leveringsdatum. Als de klant zelfs na ontvangst van een verwittiging weigert te betalen, behoudt TOYO INK zich het recht voor om de volledige bestelling te annuleren (of een deel daarvan), in welk geval de vergoeding van artikel 6.2 (i) verschuldigd is.
 9. Leveringstermijn
  9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de verwachte levertijd altijd bij benadering en niet bindend. Overschrijding van de geplande levertijd kan daarom geen aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding, vervanging of beëindiging van de overeenkomst ten koste van TOYO INK.
  9.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering kan op geen enkele manier de niet-betaling of laattijdige betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen legitimeren.
  9.3. De geplande levertijden verlopen automatisch indien:
  1. TOYO INK niet tijdig alle nodige informatie, specificaties en instructies van de Klant heeft ontvangen;
  2. Bij wijzigingen in de bestelling;
  3. De klant nog steeds achterstallige schulden heeft;
  4. Overmacht en/of tegenspoed, zoals beschreven in art. 18.
 10. Levering
  10.1. Tenzij de Klant verantwoordelijk is voor het afhalen van de bestelling bij TOYO INK, worden de Producten geleverd op het leveringsadres zoals opgegeven door de Klant. Dergelijke levering zal plaatsvinden in overeenstemming met de Incoterms (2020), zoals vermeld op de factuur.
  Bijgevolg wordt het risico van beschadiging, vernietiging of verdwijning van de Producten overgedragen aan de Klant in overeenstemming met de Incoterm, zoals vermeld op de factuur.
  10.2. Het technische gegevensblad en het veiligheidsinformatieblad worden verstrekt bij levering en/of in elk geval op verzoek van de klant.
  10.3. Eventuele extra kosten in verband met de ontvangst van de Producten zijn altijd voor rekening van de Klant.
  10.4. De vervoerswijze en het bedrijf dat voor het transport wordt gebruikt, wordt in redelijkheid door TOYO INK bepaald.
  10.5. Als de klant de bestelling bij levering weigert of nalatig is in het verlenen van bijstand om de levering op het opgegeven leveringsadres te vergemakkelijken, heeft TOYO INK het recht - op kosten en risico van de klant - om alle redelijke maatregelen in dit verband te nemen (zoals, maar niet beperkt tot, de opslag van de producten).
  10.6. TOYO INK behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten met betrekking tot elke bestelling en om te factureren bij levering.

 11. Eigendomsvoorbehoud
  11.1. TOYO INK behoudt het eigendom van alle aan de klant geleverde producten zolang de klant de prijs, kosten, interesten en alle andere bijkomstige zaken met betrekking tot de bestelling niet volledig heeft betaald.
  Zolang de prijs niet volledig door de klant is betaald, is deze laatste derhalve niet gerechtigd om de producten te verkopen, om te vormen, te verwerken, over te dragen en/of te belasten of ze te verwijderen.
  11.2. In het geval dat de Klant een of meer Producten doorverkoopt, waarvan TOYO INK nog steeds de eigenaar is, draagt de Klant alle uitstaande vorderingen/schulden die voortvloeien uit deze verkoop over aan TOYO INK. De Klant verbindt zich ertoe TOYO INK onmiddellijk via aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van elke beslaglegging door een derde op Producten die niet volledig zijn betaald.

 12. Non-conformiteit, zichtbare gebreken en verborgen gebreken
  12.1. Bij levering van de Producten moet de Klant onmiddellijk een eerste controle uitvoeren op de volgende aspecten (niet-limitatief): hoeveelheid, volume, gewicht, specificaties, conformiteit van de levering en zichtbare gebreken (zoals beschadigde verpakking).
  12.2. Na deze controle moet de Klant onmiddellijk elke niet-conformiteit en/of zichtbaar gebrek melden - op straffe van verval - door dit op te geven op de leveringsbon en/of CMR-brief, zoals verstrekt door de koerier.
  12.3. De Producten zijn gedekt voor verborgen gebreken gedurende een garantieperiode van 6 maanden, die ingaat op het moment van levering van de Producten. De klant moet TOYO INK op straffe van verval uiterlijk 48 uur na de vaststelling van een verborgen gebrek hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief of per e-mail.
  12.4. Als er geen klachten binnen de gestelde termijnen worden ingediend , wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. In ieder geval dient de Klant bij de levering van de Producten de afleveringsbon en eventueel de CMR-brief te ondertekenen.
  12.5. Op straffe van afwijzing van de klacht moet de Klant:
  - Kunnen aantonen dat hij de Producten heeft opgeslagen in overeenstemming met de instructies van het technische gegevensblad en het veiligheidsinformatieblad, zowel vóór als na de vaststelling van het gebrek;
  - Na vaststelling van het verborgen gebrek, onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Producten en alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om (verdere) schade te voorkomen;
  - TOYO INK zoveel mogelijk bijstaan bij het onderzoek van de klacht, onder meer door TOYO INK in staat te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van de behandeling en/of het gebruik van de Producten.
  12.6. Elke klacht wordt ongeldig als de Producten door de Klant of door derden zijn verwerkt of gewijzigd.
  12.7. TOYO INK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, noch dekt enige garantie de gebreken veroorzaakt door:
  - Oneigenlijk gebruik door de klant;
  - Normale slijtage, onjuiste behandeling, externe invloeden of veroorzaakt door overmacht en/of tegenspoed (zie artikel 18);
  - Niet-naleving van de instructies van het technische gegevensblad en het veiligheidsinformatieblad;
  - Rechtstreeks of onrechtstreeks, een handeling van de Klant of een derde, ongeacht of deze werd veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
  12.8. Het terugzenden van de defecte producten vereist de voorafgaande goedkeuring door TOYO INK. Zonder goedkeuring worden alle teruggezonden leveringen geweigerd en worden de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend aan de Klant.
 13. Klachten
  13.1. De garanties die TOYO INK aan de Klant biedt als gevolg van een geldige klacht (zie artikel 12) zijn naar eigen goeddunken en inzicht beperkt tot
  (i) vervanging van het defecte product of (ii) terugname van het defecte product en het verstrekken van een kredietnota aan de Klant.
  13.2. De Klant is verplicht de kosten te vergoeden die zijn gemaakt naar aanleiding van ongegronde klachten.
  13.3. De Klant heeft door het indienen van een klacht niet het recht om zijn betalingen aan TOYO INK uit te stellen.

 14. Elektronische facturering
  14.1. Door het plaatsen van een bestelling gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturering door TOYO INK, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

 15. Betaling
  15.1. De Klant moet alle facturen van TOYO INK volledig betalen door overschrijving binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  15.2. Alle bankkosten voor alle betalingen, op welke wijze dan ook, zijn voor rekening van de Klant.
  15.3. Facturen kunnen alleen rechtmatig door de Klant betwist worden per aangetekende brief binnen 7 dagen na factuurdatum, met vermelding van (i) de factuurdatum, (ii) het factuurnummer en (iii) een gedetailleerde motivering.
  Een dergelijk geschil ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.
  15.4. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van (een deel van) het factuurbedrag wordt beschouwd als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.
  15.5. Deelbetalingen door de Klant worden altijd onder voorbehoud van wijzigingen en zonder enig nadeel aanvaard, en eerst toegewezen aan de incassokosten, vervolgens aan de schade, de verschuldigde interesten en ten slotte aan de hoofdsom, waarbij voorkeur wordt gegeven aan
  toewijzing aan de oudste openstaande hoofdsom.

 16. Gevolgen van te late of niet-betaling
  16.1. In het geval dat de klant nalaat de volledige betaling op de vervaldag uit te voeren:
  1. Is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand op de achterstallige betalingen, waarbij een reeds begonnen maand als volledig voldaan wordt beschouwd, terwijl het verschuldigde bedrag zal worden verhoogd met alle incassokosten die TOYO INK in verband met het incasseren van de schuld heeft betaald, plus 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van TOYO INK om een hogere schadevergoeding te vorderen.
  2. Heeft TOYO INK het recht om elke verdere levering van een bestelling aan de Klant te annuleren of op te schorten, en worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs als ze nog niet zijn vervallen, en zullen alle toegestane betalingsvoorwaarden niet langer gelden.
  3. Hetzelfde geldt in geval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, opschorting van betaling, evenals enig ander feit waaruit blijkt dat de Klant insolvent is.
 17. Aansprakelijkheid
  17.1. Met uitzondering van de schadeloosstelling door TOYO INK op grond van art. 13, is de aansprakelijkheid van TOYO INK beperkt tot de laagste van de volgende twee bedragen: (i) de factuurwaarde van de Producten geleverd door TOYO INK, of (ii) het bedrag van de betaling van de verzekeringspolissen afgesloten door de TOYO INK en in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid naar Belgisch recht.
  17.2. TOYO INK is in geen geval aansprakelijk voor:
  - Indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan het eigendom van de Klant en/of een derde veroorzaakt door de Producten);
  - Bijkomende schade veroorzaakt door voortgezet gebruik door de Klant nadat een gebrek is vastgesteld;
  - (Bijkomende) schade veroorzaakt door niet-naleving van het technische gegevensblad en/of het veiligheidsinformatieblad;
  - Schade veroorzaakt door het niet naleven van enig advies en/of richtlijnen die mogelijk worden gegeven door TOYO INK, die door laatstgenoemde altijd op discretionaire basis worden verstrekt;
  - Schade veroorzaakt door overmacht of tegenspoed (zie artikel 18).
  17.3. Met betrekking tot het gebruik van de producten en hun effectiviteit, benadrukt TOYO INK het volgende:
  - Het gebruik van de Producten door de Klant is volledig voor zijn verantwoordelijkheid en risico;
  - De producten moeten altijd worden gebruikt in overeenstemming met de instructies zoals bepaald in het technische gegevensblad en het veiligheidsinformatieblad. Voorafgaand aan het gebruik van de Producten dient de Klant zijn personeel op de hoogte te stellen van de nodige voorzichtigheid bij het gebruik van de Producten (met betrekking tot de samenstelling/ingrediënten van de Producten, toegestane hoeveelheid, combinatie met andere producten), aangezien TOYO INK in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Bovendien is het de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant en zijn personeel om te bepalen of hij/zij allergisch is voor een of meer ingrediënten aanwezig in de Producten.
  TOYO INK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het niet naleven van de kennisgevingsplicht van de Klant aan zijn personeel.

 18. Overmacht/tegenspoed
  18.1. TOYO INK is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op zijn verplichtingen die is veroorzaakt door overmacht of tegenspoed. Gevallen van overmacht of tegenspoed worden conventioneel beschouwd als: alle omstandigheden die redelijk onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en die voor TOYO INK het onvermogen creëren om de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst, financieel of anderszins, lastiger of moeilijker maken dan normaal voorzien (zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagname, vertragingen bij derden of faillissement van derden op wie TOYO INK een beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen, personeelstekorten, stakingen, organisatorische omstandigheden en bedreigingen of terreurdaden).
  18.2. De voornoemde situaties geven TOYO INK het recht om de herziening en/of opschorting van de overeenkomst aan te vragen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat TOYO INK aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook. Indien een situatie van overmacht en/of tegenspoed langer duurt dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

 19. Privacy
  19.1. De verwerking door TOYO INK van persoonsgegevens betreffende de (potentiële) Klant en/of zijn personeel/medewerkers vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid van TOYO INK, dat kan worden geraadpleegd op de website (https://artience-toyoinkeurope.eu/privacy). In dat geval fungeert TOYO INK als verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die door TOYO INK zijn verzameld, evenals de manier waarop TOYO INK deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Door Producten te bestellen of door een overeenkomst aan te gaan met TOYO INK, erkent de Klant het privacybeleid te hebben gelezen en te aanvaarden.

 20. Intellectuele rechten
  20.1. TOYO INK garandeert dat het over de vereiste licenties beschikt om zijn producten aan te bieden.
  20.2. TOYO INK is en blijft de enige eigenaar van de Producten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden.
 21. Compensatie
  In overeenstemming met de Belgische wet van 15/12/2004 komen partijen overeen dat alle bestaande en toekomstige schulden tussen partijen altijd automatisch en van rechtswege zullen worden verrekend en gecompenseerd. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen partijen, na de automatische compensatie, het grootste schuldsaldo verschuldigd blijft. Dit heeft in ieder geval rechtsgevolg tegenover de curator en de overige schuldeisers, die zich hiertegen niet kunnen verzetten.
 22. Toepasselijk recht en jurisdictie
  22.1. De Belgische wetgeving is van toepassing.
  22.2. Geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement waar TOYO INK zijn maatschappelijke zetel heeft.
 23. Taal
  23.1. De oorspronkelijke taal van de Voorwaarden is Engels. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Voorwaarden en de vertaling ervan, prevaleert altijd de Engelse versie.